Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Aansprakelijkheid

Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met OUD ZILVER (hierna OZ) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.oudzilver.nl

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door OZ  is aanvaard, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

OZ  is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in de algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van OZ worden bedongen , worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door OZ  in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede voor een ieder van wie OZ  producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

Alle aanbiedingen van OZ  zijn vrijblijvend en OZ  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie – opdracht van OZ  op haalbaarheid is beoordeeld. OZ heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s.   Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld. Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en/of in combinatie met andere aanbiedingen.

Het eigendom van de door OZ  geleverde goederen gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan OZ  verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment vanaf reservering op u over.

Voor misverstaan, verminkingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en OZ , dan wel tussen OZ  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en OZ , is OZ  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OZ .

Alle door OZ  gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door OZ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

OZ is, behoudens opzet of door grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

Levering

Na bestelling van het gewenste product wordt dit voor u gereserveerd en ontvangt u hiervan een e-mailbevestiging. Indien u deze niet binnen 48 uur na bestelling hebt ontvangen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen per Email:
info@oudzilver.nl

Levering/ verzending geschiedt z.s.m. na ontvangst van de volledige betaling. Indien de betaling niet binnen 7 dagen ontvangen is vervalt de reservering.

Alle op de website geplaatste producten zijn in principe direct leverbaar, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verzending van betaalde producten vindt z.s.m. plaats doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van betaling met uitzondering van vakantieperioden e.d.

Indien dit laatste van toepassing is wordt dit vermeld op de website. OZ  is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

OZ  garandeert 100% dat de bestelde producten naar het door de klant opgegeven adres wordt gestuurd. Indien de klant niet binnen 10 dagen na betaling een bevestiging of pakje heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met OZ .

OZ  neemt uw bestellinggegevens in principe ongewijzigd over. OZ  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens zoals opgegeven door de klant.

Verzending geschiedt op rekening en risico van klant tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt. Voor schade of vermissing wordt door OZ geen aansprakelijkheid aanvaard.

OZ  hanteert een maximale leveringstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant de bestelling bij de klant heeft gedaan. Indien deze termijn om welke reden dan ook wordt overschreden, heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij ontbinding van de bestelling dient dit gedaan te worden door middel van een E-mail naar Oud Zilver ...  Indien dit niet gedaan wordt na de termijn van 15 dagen gaat OZ ervan uit dat u akkoord gaat met een extra 10 dagen levertijd. Bij ontbinding worden eventuele gedane betalingen na bevestiging van de klant binnen 5 dagen aan de klant terugbetaald, echter zonder vergoeding van rente.

OZ  behoudt zich het recht voor deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door OZ gedragen.

 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OZ  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat OZ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Retourneren

Gedurende 7 dagen na ontvangst van het bestelde product heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (bedenktijd) en het product voor zijn rekening te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product geheel is en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onaangepast is, de verpakking van het product onbeschadigd is, e.a. ter beoordeling van OZ

In geval van ontbinding zal de klant worden gecrediteerd voor de verkoopprijs verminderd met de verzendkosten, indien dit gebeurd na 7 dagen van ontvangst zal de klant worden gecrediteerd voor de verkoopprijs verminderd met de verzendkosten en 0,00€ administratiekosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending door OZ  aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Retourzending dient op eigen rekening te gebeuren via TNT post aangetekende verzending op geen enkele andere manier wordt het pakje anders geaccepteerd. U kunt het pakje terugsturen naar:

OUD ZILVER
VOORWEG 5
3221 LH HELLVOETSLUIS

Conform Art. 6 lid 3 van de Richtlijn 97/7/Eg is de bedenktijd niet van toepassing indien de verkoop:  
voorwerpen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben zoals op maat gemaakte en gegraveerde sieraden.
De retour- en/of reparatie zending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden nooit vergoed. Alvorens een artikel voor reparatie, garantie of retourzending bij OZ  aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met OUD ZILVER

Garantie

Op de garantie van de merkartikelen kunt u overal ter wereld aanspraak maken. U kunt dus bij elke dealer terecht. De garantie periode bij OZ  op horloges is 1 jaar (of indien anders aangegeven 2 jaar) en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan. Hierbuiten vallen aanbiedingsproducten, hierop krijgt u een half jaar garantie. Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatie- afdeling en terug van de fabrikant voor rekening van OZ

Niet onder de garantie valt: Onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d. Voor sieraden geld dat dit altijd getoetst moet worden door OZ  op garantie wel of niet. E.a. is altijd ter beoordeling van OZ

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen (bedenktijd) na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en redelijk gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

Klantgegevens

Door de klant ingevoerde gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van OZ . De gegevens zullen uisluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en eventuele reclames van OZ  tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken.

NAW gegevens

Oud Zilver / G . Oranje
Voorweg 5
3221 LH HELLEVOETSLUIS  
Tel 06-5262.3011
E-mail info@oudzilver.nl
RABO bank  10.10.45.786

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24448349

© 2007 - 2019 Oud Zilver | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel